The Relationship Between Depression and Inflammation Markers in Patients with Metastatic Lung Cancer


Creative Commons License

Ünal İ. Ö., Topçu A.

Namık Kemal Tıp Dergisi, vol.11, no.1, pp.72-79, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Aim: The role of systemic inflammation in lung cancer patients is known. Diagnosis and treatment of psychiatric disorders, especially depression, can increase patients’ adherence to treatment and life quality. We aimed to investigate the relationship between inflammatory markers and depression in patients with de novo metastatic lung cancer. Materials and Methods: Sixty-six patients newly diagnosed with de novo metastatic lung cancer between January and December 2021 were included in our study. Baseline characteristics, laboratory findings, and the Beck Depression Inventory (BDI) of patients were evaluated at the pre- chemotherapy visit. Results: Neutrophil lymphocyte ratio (NLR), platelet lymphocyte ratio (PLR) and systemic inflammation response index (SII) were significantly higher in the group with depression. NLR, PLR, C-reactive protein to lymphocyte ratio and SII values showed a positive correlation with BDI scores, indicating depression. It was determined that the values of 3.63 for NLR, 173 for PLR and 1208 for SII could be used as cut-off values to detect depression. Conclusion: Although the biopsychosocial approach is important in terms of disease prognosis during oncological evaluation, cancer remains the main life-threatening disease, making it difficult for clinicians to screen for depression unless the patient has an additional request. Predicting the possible risk of depression via common laboratory values measured at the time of diagnosis will significantly contribute to the treatment process of the patients.
Amaç: Akciğer kanseri hastalarında sistemik enflamasyonun rolü bilinmektedir. Kanser hastalarında depresyon başta olmak üzere psikiyatrik bozuklukların tanı ve tedavisi hastaların tedaviye uyumunu ve yaşam kalitesini artırabilmektedir. Bu çalışmada de novo metastatik akciğer kanserli hastalarda enflamatuvar belirteçler ile depresyon arasındaki ilişkinin araştırılması hedeflendi. Gereç ve Yöntem: Ocak-Aralık 2021 tarihleri arasında yeni tanı alan de novo metastatik akciğer kanseri 66 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların temel özellikleri, laboratuvar bulguları ve Beck Depresyon Envanteri (BDI) kemoterapi öncesi vizitte değerlendirildi. Bulgular: Nötrofil lenfosit oranı (NLR), platelet lenfosit oranı (PLR) ve sistemik enflamasyon yanıt indeksi (SII) BDI’ye göre depresyon saptanan grupta anlamlı derecede yüksek bulundu. NLR, PLR, C-reaktif protein/lenfosit oranı ve SII değerleri, BDI puanları ile pozitif korelasyon gösterdi. NLR için 3,63, PLR için 173 ve SII için 1208 değerlerinin depresyonu saptamak için cut-off değer olarak kullanılabileceği saptandı. Sonuç: Onkolojik değerlendirme sırasında biyopsikososyal yaklaşım hastalığın prognozu açısından önemli olmakla birlikte, kanserin yaşamı tehdit eden ana hastalık olması, hastanın ek bir isteği olmadıkça klinisyenlerin rutinde depresyon taraması yapmasını güçleştirmektedir. Tanı anında ölçülen rutin laboratuvar değerleri ile olası depresyon riskinin önceden tahmin edilmesi hastaların tedavi süreçlerine önemli katkı sağlayacaktır.