Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 4 ve 5 Öğrencilerinin Stajlara Devamlılığının Başarı Durumlarına Etkisi


Savuncu E., Özçelik S.

Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği Kongresi(TEGED), İstanbul, Turkey, 12 - 14 October 2020, pp.1-2

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-2
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: Yes

Abstract

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 4 ve 5 Öğrencilerinin Stajlara Devamlılığının Başarı Durumlarına Etkisi

Eren Savuncu

erensavuncu@hotmail.com, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Fatih, İstanbul

Semra Özçelik

semraozcelik@bezmialem.edu.tr, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı, Fatih, İstanbul

 

Giriş: Tıp fakültesi öğrencilerinin dersleri kavramasına etki eden faktörlerin belirlenmesi, etkin bir eğitiminin planlamasında önemlidir. Uygun bir planlama yapılması için öğrencilerin ve eğiticilerin derslerin verimliliğine etki eden parametrelerle ilgili düşünceleri dikkate alınmalıdır. Öğrenci ve eğiticilerin tercih ettiği ders ve ders aralarının ideal sürelerinin belirlenmesi, gün içindeki en uygun ders saatlerinin tespiti ve ders devamlılığı hakkındaki düşüncelerinin incelenmesi verilen eğitimin kalitesini arttırmada faydalı olacaktır.

Amaç: Günümüzde öğrencilerin derslere katılımlarının sağlıklı tespitine yönelik QR kod gibi uygulamalar yapılmaktadır. QR kod “Çevrimiçi-Anlık” veri toplama uygulaması olarak kullanılabilmekte olup veri toplama sürecinin daha kısa sürede gerçekleştirilmesinde kolaylık sağlayan bir uygulamadır. Bu uygulamalarla öğrencilerin derslere katılımları daha doğru saptanabilmektedir. Bu çalışmada, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem IV ve V öğrencilerinin çevrimiçi anlık veri uygulaması ile yapılan derslere katılım durumlarının başarı durumlarına etkisinin olup olmadığı araştırılmıştır.

Yöntem: Fakültemizde, klinik dönemde teorik derslere katılımın saptanması amacıyla 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılından itibaren çevirim-içi anlık veri toplama aracı kullanılmaya başlanmış ve her staj grubunda her ders bu uygulama ile yoklama yapılmıştır.   Çalışmada 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı sonunda elde edilen staj sonu başarı puanlarını içeren veriler ile yoklama durumları değerlendirilmiştir.  Dönem IV ve Dönem V de öğrenim gören tüm öğrencilerin (n:246)     çevrim-içi anlık veri toplama uygulaması ile alınan yoklama sonuçları, otomatik eğitim bilgi sisteminden elde edilmiştir. Aynı sistemden öğrencilerin yazılı(%50), objektif yapılandırılmış klinik sınav(%25), mini klinik sınav(%10), hasta başı değerlendirme(%10) ve olgu temelli oturum değerlendirmelerini(%5) içeren başarı durumları saptanmış ve kategorize edilmiştir. Her öğrencinin devam durumuyla başarı durumunun eşleştirilmesi yapılmıştır. Devamlılığın başarı düzeyine etkisi istatistiksel olarak belirlenmiştir. α=0.05 anlamlılık seviyesinde ve %95 güven düzeyinde örneklem belirlenmiş ve Kategorik değişkenlerin karşılaştırılmasında Pearson testi kullanılmıştır.

Bulgular:   IV. dönemin 4 Blok stajı, V. dönemin 4 Blok stajı için 246 öğrenci değerlendirilmiş ve devamsızlığı %30’un üstünde olan ve kalan öğrenciler çalışmaya alınmamıştır. Eğitim bilgi sisteminden alınan ders yüzdelikleri ve staj sonu puan yüzdeliklerinin Pearson Correlation Coefficient formülü ile aralarında doğrusal bir ilişki olup olmadığına bakılmıştır. Çalışma sonucunda r değeri 0.347, P= < 0.00001 olarak belirlenmiş ve derslere devam eden öğrencilerin daha yüksek not ortalamalarına sahip olduğu istatistiksel olarak belirlenmiştir.

Sonuç: Derslere yüksek oranda katılım gösteren öğrencilerin devamsız öğrencilere göre hem teorik bilgi düzeyi hem de klinik beceri açıdan daha başarılı olduğu belirlenmiştir. Ancak r değerinin yani korelasyonun çok yüksek olmaması, başarı durumuna etki edebilecek başka faktörlerin de bulunduğunu göstermiştir.  

Anahtar Kelimeler

Derslere katılım, QR kod ile yoklama