EFFECT OF LASER ACTIVATED IRRIGATION (PIPS AND SWEEPS) ON EXTRUSION BOND STRENGHT (EBS) OF ROOT CANAL SEALER


Peker F. B.

29. ULUSLARARASI BİLİMSEL KONGRE VE SERGİSİ, İzmir, Turkey, 4 - 06 November 2022, pp.1-2

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-2
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: Yes

Abstract

EFFECT OF LASER ACTIVATED IRRIGATION (PIPS AND SWEEPS) ON EXTRUSION BOND STRENGHT (EBS) OF ROOT CANAL SEALER

Aim

The aim of this study was to compare laser activated irrigation (photon-induced photoacoustic streaming (PIPS) and shock wave enhanced emission photoacoustic streaming (SWEEPS) as an adjunct to NaOCl and EDTA on the extrusion bond strength (EBS) of root canal sealer.

Materials and methods

Sixty extracted single canaled teeth were collected for this study. Root canal preparation (n=60) using VDW rotate system (VDW GmbH, Munich, Germany) was performed up to #35, 4%. At each instrument change, the canals were irrigated with 2 mL of 2.5% sodium hypochlorite “NaOCl” (Wizard, Ankara, Turkey) solution. Specimens were divided in three subgroups (n= 20) according to the activation technique (conventional needle irrigation, PIPS and SWEEPS laser tip). The laser tips were placed in coronal cavity near canal orifices. The PIPS and SWEEPS tips attached to the Er:YAG laser (LightWalker, Fotona, Ljubljana, Slovenia) at 2,940 nm wavelength adjusted to 20 mJ, 15 Hz, 0.3 W power and 50 µs was used. For all study groups the final irrigation procedure sequence was as follows: 5 mL 2.5% NaOCl, 5 mL 17% EDTA and 5 mL saline. After root canal treatment, canals were dried and obturated followed by sectioning at coronal and middle third. EBS testing was performed using a universal testing machine (UTM) with a custom made tip and the bond score was measured in Megapascals (MPa). Analysis of variance (ANOVA) and Tukey multiple comparison tests were used to compare the means of EBS.

Results

SWEEPS (coronal: 71.12±9.75) and PIPS (coronal: 66.04±4.53) groups showed significant statistical higher push out bond strength than conventional (50.59±4.31) group (P<0.05). The lowest EBS values for all groups reported at the middle third of root sections. But for all specimens (coronal and middle third) EBS values were similar (P>0.05).

Conclusion

PIPS and SWEEPS laser irrigation activation showed in a significant increase in bond strength of sealants to the coronal third of root dentin.

Keywords: Er:YAG laser, PIPS, SWEEPS, irrigation activation , sealer, extrusion bond strength.

LAZER İRRİGASYON AKTİVASYONUNUN (PIPS ve SWEEPS) KÖK KANAL PATININ EKSTRÜZYON BAĞLANTI DAYANIMI (EBD) ÜZERİNE ETKİSİ

Amaç

Bu çalışmanın amacı, NaOCl ve EDTA’ ya ek olarak lazerle aktive edilmiş irrigasyonun (foton kaynaklı fotoakustik akış (PIPS) ve şok dalgasıyla geliştirilmiş emisyon fotoakustik akışı (SWEEPS) kök kanal patının ekstrüzyon bağlanma dayanımını (EBD) karşılaştırmaktı.

Gereçler ve Yöntemler

Bu çalışma için 60 adet çekilmiş tek kanallı diş toplandı. Kök kanal tedavisi VDW döner eğe sistemi (VDW GmbH, Munich, Germany) kullanılarak #35, %4’ e kadar yapıldı. Her eğe değişiminde kanallar 2 mL %2.5’luk sodyum hipoklorit “NaOCl” (Wizard, Ankara, Turkey) solüsyonuyla yıkandı. Örnekler aktivasyon tekniğine (geleneksel şırınga irrigasyonu, PIPS ve SWEEPS lazer uçlar) göre üç alt gruba (n=20) ayrıldı. PIPS ve SWEEPS lazer uçlar koronal kavitede kanal girişlerine yakın olarak yerleştirildi. PIPS ve SWEEPS uçlar ER:YAG (LightWalker, Fotona, Ljubljana, Slovenya) lazere takıldı ve 2.940 nm dalga boyunda, 20 mJ, 15 Hz, 0.3 W güç ve 50 µs ayarlarında kullanıldı. Tüm araştırma gruplarında son yıkama prosedürü sırasıyla şöyleydi: 5 mL %2.5 NaOCl, 5 mL %17 EDTA ve 5 mL salin. Kök kanal tedavisinden sonra, kanallar kurutuldu ve dolum yapıldı ardından koronal ve orta üçlüden kesit alındı. Üniversal test makinesi (ÜTM) kullanılarak özel bir uçla EBD testi yapıldı ve bağlanma skoru megapaskal (MPa) cinsinden ölçüldü. Tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve Tukey çoklu karşılaştırma analizleri kullanılarak ortalama EBD değerleri karşılaştırıldı.

Bulgular

SWEEPS (koronal: 71.12±9.75) ve PIPS (koronal: 66.04±4.53) grupları, konvansiyonel (50.59±4.31) gruba göre istatistiksel olarak daha yüksek kopma bağlanma dayanımı gösterdi (P<0.05). Tüm gruplar için en düşük EBD değerleri, kökün orta üçte birlik kısmında rapor edilmiştir. Ancak tüm örnekler (koronal ve orta üçlü) için EBD değerleri benzerdi (P>0.05).

Sonuç

PIPS ve SWEEPS lazer irrigasyon aktivasyonu, kanal patının kök dentininin koronal üçte birindeki bağlanma gücünde önemli bir artış gösterdi.

Anahtar kelimeler: ER:YAG lazer, PIPS, SWEEPS, irrigasyon aktivasyonu, kanal patı, kopma bağlanma dayanımı