Anthropometric measurements in hemodialysis patients


Aydın Z., Sevim Y., Döner B., Gürsu M., Karadağ S., Uzun S., ...More

TURKISH NEPHROLOGY, DIALYSIS AND TRANSPLANTATION JOURNAL, vol.24, no.1, pp.61-67, 2015 (Scopus) identifier identifier

Abstract

OBJeCtIve: In malnourished patients, in anthropometric measurements such as a decrease in thebody-mass index (BMI), the triceps skinfold (TSF) thickness and the mid-upper arm circumference(MUAC) are often determined along with weight loss. Our aim in this study was to evaluate thenutritional status of chronic hemodialysis patients by taking anthropometric measurements.mAterIAl and methOdS: Fifty-three chronic hemodialysis patients (30 females) were includedin the study. The demographic, biochemical and hemodialysis data of the patients were recorded. BMI,TSF thickness, MUAC, waist and hip circumference measurements were made in all patients.reSultS: Patients TSF and MUAC measurements above the 25th percentile were 73.6% and 75.5%,respectively. There was a strong positive correlation between the patients BMI and the TSF thicknessand the MUAC; and between the TSF thickness and the MUAC. There was a positive correlationbetween the duration of the hemodialysis treatment and the waist and hip circumference.COnCluSIOn: Not fnding a MUAC difference although the TSF thickness was higher in femalesmight be due to the fact that females have more subcutaneous adipose tissue and males have moremuscle mass. These results confrm that the subcutaneous adipose tissue and muscle mass of the patientsincrease along with the increase in BMI and thus patients do not suffer from malnutrition.
AmAÇ: Malnütrisyonlu hastalarda kilo kaybı ile beraber beden kitle indeksi (BKİ), triceps derikıvrım kalınlığı (TDKK) ve üst orta kol çevresi (ÜOKÇ)inde azalma gibi antropometrik ölçümlerdekideğişiklikler sıklıkla saptanmaktadır. Çalışmamızda, kronik hemodiyaliz (HD) hastalarındaantropometrik ölçümler ile beslenme durumunun değerlendirilmesi amaçlandı.GereÇ ve yÖntemler: Çalışmaya 53 kronik HD hastası (30u kadın) alındı. Hastaların,demografk, biyokimyasal ve hemodiyaliz verileri kaydedildi. Tüm hastalarda HD sonrası BKİ, TDKK,ÜOKÇ, bel çevresi ve kalça çevresi ölçümleri yapıldı.BulGulAr: Hastaların % 73,6sının TDKK ve % 75,5inin ÜOKÇ ölçümü 25. persantil üstündebulundu. Hastalarda BKİ ile TDKK ve ÜOKÇ, TDKK ile ÜOKÇ arasında aynı yönde kuvvetli bir ilişkibulundu. HD tedavi süresi ile bel çevresi ve kalça çevresi arasında da aynı yönde kuvvetli bir ilişkibulundu (kadın: r=0,904; p<0,001 ve r=0,798; p<0,001, erkek: r=0,919; p<0,001 ve r=0,547; p=0,007).SOnuÇ: Kadınlarda TDKKnin daha yüksek olmasına rağmen, ÜOKÇnin farklı olmaması; kadınlarınderi altı yağ dokusunun, erkeklerin ise kas kitlesinin fazla olmasına bağlı olabilir. Bu sonuçlar BKİartması ile hastaların deri altı yağ dokusu ve kas kitlesinin arttığı, dolayısıyla malnütrisyondanuzaklaşıldığı gerçeğini desteklemektedir.