COMPARISON OF MASSETER VEMP FINDINGS OBTAINED WITH CLICK AND TONE BURST STIMULUS IN YOUNG ADULTS


Başöz M., Kuru E., Gedik Ö., Bal N.

5. Uluslararası İstanbul Odyoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 13 - 14 May 2022, pp.43

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.43
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: Yes

Abstract

Objective: The aim of this study is to establish clinical norm of mVEMP test using click and tone burst stimulus in healthy young adults aged 20-45 years.

Method: This study; was carried out on 41 volunteers who came to Bezmialem Vakıf University Audiology Clinic with normal otoscopic and audiological findings, no vestibular complaints, and no history of neurological, systemic and metabolic diseases. mVEMP examination was performed in all individuals using the GN otometrics ICS charter EP200 (Denmark) device. Right and left ear P11, N21 latencies and N1-P1 interval latencies, P11-N21 amplitude values and amplitude asymmetry rates were evaluated using click and tone burst stimuli.

Results: When the right and left ears were compared using click and tone burst stimuli, no statistically significant difference was observed in latency and amplitude values. When evaluating between stimuli; The p11, n21 latencies and N21-P11 interval latencies were significantly prolonged in the tone burst stimulus and the amplitude values were statistically significantly larger (p<0.001). No statistically significant difference was observed between amplitude asymmetry rates.

Conclusion: According to the findings, longer latency and larger amplitude were obtained with tone burst stimulus, and no significant difference was found in amplitude asymmetry rates between stimuli. Due to the large amplitude values, it is easier to find the peaks with the tone burst stimulus compared to the click stimulus. According to the results of the study, although it is recommended that each clinic create its own normative data, it is more appropriate to use tone burst stimulus in mVemp clinical practice, as in other Vemp tests.

Amaç: Bu çalışmanın amacı 20-45 yaş arası sağlıklı genç yetişkin bireylerde klik ve tone burst uyaran kullanılarak yapılan mVEMP testine ait klinik verilerinin oluşturulmasıdır.

Metot: Bu çalışma; Bezmialem Vakıf Üniversitesi Odyoloji Kliniğine gelen otoskopik ve odyolojik bulguları normal olan, herhangi bir vestibüler şikayeti olmayan ve hikayesinde nörolojik, sistemik ve metabolik hastalığı olmayan, çalışmaya gönüllü 41 birey üzerinde gerçekleştirilmiştir. Tüm bireylere mVEMP incelemesi GN otometrics ICS charter EP200 (Denmark) cihazı kullanılarak yapılmıştır. Bireylerin sağ ve sol kulak P11, N21 latansları ve N1-P1 interval latansları, P11-N21 amplitüd değerleri ve amplitüd asimetri oranları klik ve tone burst uyaran kullanılarak değerlendirilmiştir.

Bulgular: Sağ ve sol kulaklar, klik ve tone burst uyaran kullanılarak karşılaştırıldığında latans ve amplitüd değerlerinde istatistiksel açıdan anlamlı farklılık gözlenmemiştir. Uyaranlar arası değerlendirme yapıldığında; p11, n21 latansları ve N21-P11 interval latanslar tone burst uyaranda anlamlı ölçüde uzamış ve amplitüd değerleri istatistiksel olarak anlamlı ölçüde daha büyük elde edilmiştir (p<0.001). Amplitüd asimetri oranları arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılık gözlenmemiştir.

Sonuç: Elde edilen bulgulara göre, tone burst uyaran ile daha uzun latanslı ve daha büyük amplitüdlü dalgalar elde edilmiş ve uyaranlar arasında amplitüd asimetri oranlarında anlamlı farklılık elde edilmemiştir. Amplitüd değerlerinin büyük olması sebebiyle klik uyaranla karşılaştırıldığında tepe noktalarının bulunması tone burst uyaran ile daha kolaydır. Çalışma sonuçlarına göre her kliniğin kendi normatif verilerini oluşturması önerilmekle birlikte mVemp klinik uygulamasında diğer Vemp testlerinde olduğu gibi tone burst uyaran kullanılması daha uygun görülmektedir.