The Effect of Coping Skills Training with Anxiety on Perception of Physical Activity Performance in Girls Playing Active Volleyball


Creative Commons License

Akel S.

Ergoterapi ve Rehabilitasyon, vol.8, no.2, pp.107-112, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 2
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.30720/ered.527524
  • Journal Name: Ergoterapi ve Rehabilitasyon
  • Journal Indexes: EBSCO Education Source
  • Page Numbers: pp.107-112
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: Yes

Abstract

Purpose: The aim of this study was to investigate the effect of pre-competition anxiety on physical activity performance and the effect of anxiety and coping skills on activity performance. Material and Methods: 7 girls who are currently playing volleyball at Hacettepe University Sports Schools, 11 to 13 years old were included in this study. Coping skills with anxiety in participation was measured with Spielberger's State-Trait Anxiety Inventory and their socio-demografic information was noted. Semi-structured interview method was used with the families. 7-step intervention method related to anxiety and coping in sport was applied for 7 weeks, 1 day per week and 1 hour per day. Results: As a result of this study; it was obtained that the anxiety before the competition had a negative effect on the performance of the students and that learning coping skills decreased the anxiety level (p=0.028), thus improving the physical activity performance (p=0.028). There was a significant correlation was found between the use of anxiety coping skills and physical activity performance (p<0.05). Discussion: Our study results show that athletes may exhibit better physical activity performance during competitions when their training program includes coping skills training for the management of anxiety.

Amaç: Bu çalışmanın amacı, müsabaka öncesi kaygının aktivite performansına etkisi ve kaygı ile baş etme becerileri eğitiminin fiziksel aktivite performansına etkisini incelemektir. Gereç ve Yöntem: Araştırmanın örneklemini, Hacettepe Üniversitesi Spor Okulları’nda voleybol sporuna devam eden ve yaşları 11-13 arasında değişen 7 kız çocuk oluşturdu. Araştırmada veri toplama aracı olarak Spielberger’in Sürekli-Durumluluk Kaygı Envanteri’nin Durumluluk parametresi, demografik bilgi kayıt formu kullanıldı ve aileler ile yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi kullanıldı. Sporda kaygı ve baş etme ile ilgili 7 aşamalı müdahale yöntemi 7 hafta, haftada 1 gün ve günde 1 saat uygulandı. Sonuçlar: Araştırma sonucunda; müsabaka öncesi oluşan kaygının fiziksel aktivite performansını olumsuz etkilediği ve kaygı ile baş etme becerilerinin öğretilmesinin kaygı düzeyini azalttığı (p=0,028), böylece fiziksel aktivite performansını artırdığı (p=0,028) belirlendi. Kaygı ile baş etme becerilerinin kullanımı ve fiziksel aktivite performansı arasında anlamlı bir ilişki bulundu (p<0,05). Tartışma: Sporcuların antrenman programlarına kaygı ile baş etme becerileri eğitiminin eklenmesi ile müsabaka esnasında daha iyi fiziksel aktivite performansı sergileyebilecekleri kanaatine varılmıştır.