Hipotiroidi Tedavisine Deneysel Alternatif Yöntem: Tiroid Dokusunun Kapsüle Edilmesi


Creative Commons License

YÜCESAN E., Göncü B., BAŞOĞLU H., ÖZTEN KANDAŞ N., KANIMDAN E., AKBAŞ F., ...More

Akdeniz Medical Journal, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Objective: Hypothyroidism is a clinical condition that affects all age groups. Generally, lifelong medication is required for the treatment. Despite treatment, symptoms that are related to hormone insufficiency and side effects due to long-term medication can be seen. As an alternative approach, thyroid tissue transplantation may be useful, because of its potential to elevate the thyroid hormone levels and thus increase the daily quality of life for the patients. Our aim in this study was to detect the in vitro optimal microencapsulation conditions for thyroid tissues with a biocompatible polymer to avoid immune rejection following transplantation. Material and Methods: Thyroid tissues were isolated mechanically, and followed-up in two groups; tissue and capsulated tissue culture. In-vitro capsule formation and morphology were screened using brightfield microscopy and T3 and T4 levels were evaluated biochemically throughout 60 days. Results: T3 and T4 levels were screened from collected medium samples at day 3., 9., 12., 15., 30., 45., 60.. In capsuled tissues T3 level was detected higher than the non-capsuled and negative control tissues from day 15. However, T4 level was stable for 60 days. Conclusion: Efficacy of capsulated thyroid tissues for permanent treatment of hypothyroidism to avoid the immune system was evaluated in vitro. Preliminary results were promising but this optimization requires in vivo confirmation and future human studies should be considered

Amaç: Hipotiroidi tüm yaş gruplarında görülebilen, bireylerin sağlıklarının genel olarak bozulmasına neden olan klinik bir tablodur. Tedavisi genellikle yaşam boyu ilaç kullanımıdır. Bu tedaviye rağmen hormon yetmezliğine bağlı semptomlar görülmekte ve uzun dönem ilaç kullanımına bağlı yan etkiler ortaya çıkmaktadır. Hastalardaki yetersiz tiroid hormon miktarını optimum sınırlara çekmek ve hastaların yaşam kalitesini yükseltmek için tiroid dokusu transplantasyonu alternatif bir yöntem olarak önem taşımaktadır. Sunulan çalışmada, transplantasyonda immün redden etkilenmemek için hem doku kültürü hem de biyouyumlu polimerle kapsüle edilmiş tiroit dokusunun in vitro optimizasyonu amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Mekanik yollarla kültüre edilen tiroid dokusu 2 grupta takip edilmiştir; doku kültürü ve kapsülasyon kültürü. In vitro ortamda 60 gün boyunca takip edilen kapsüllerin morfolojileri ışık mikroskopu ile birlikte T3 ve T4 hormon değerleri ise biyokimyasal olarak değerlendirilmiştir. Bulgular: 3., 9., 12., 15., 30., 45., 60. günlerde toplanan medyum örneklerinden T3 ve T4 seviyeleri gözlemlendi. Kapsüle edilen dokularda, kapsüle edilmeyenlere ve negatif kontrol dokularına göre 15. gün itibariyle T3 değerleri daha yüksek bulundu. Buna rağmen T4 seviyeleri 60 gün boyunca sabit kaldı. Sonuç: Hipotiroidinin kalıcı tedavisi için kapsüle edilen tiroid dokularının in vitro ortamda verimliliği incelenmiştir. Öncül sonuçlarımız umut vaat etmesine rağmen bu optimizasyonun in vivo hayvan çalışmalarında da doğrulandıktan sonra insan çalışmalarına geçilmesi düşünülmelidir.