Hemşirelik Bölümü Üniversite Öğrencilerinin Flört Şiddetine Karşı Tutumu


Meşedüzü M., Şahin N., Aşti T., Şeker S., Dursun Ş., Tellioğlu H.

19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 3 - 04 June 2021, pp.169

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.169
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş ve Amaç: Flört ilişkilerinde yaşanan şiddet ileri zamanlarda bireyi ve toplum sağlığını etkileyebilmektedir.

Gelecekte toplumun daha sağlıklı olması için flört dönemi şiddetinde farkındalık için çalışmaların artması

gerektiği düşünülmektedir. Bu gerekçeden yola çıkılarak bu araştırma ile üniversite öğrencilerinde flört ilişkisinde

şiddet durumunun belirlenmesi ve öğrencilerin bu konudaki tutumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem:

Araştırma kesitsel ve tanımlayıcı bir çalışma olup veriler vakıf üniversitesi hemşirelik bölümü kadın öğrencilerine

2020 yılı Ocak ayında uygulanmıştır. 193 kadın öğrenci evreninden katılmaya gönüllü 167 kadın öğrenci

örneklemi oluşturmuştur. Araştırmada Sosyodemografik Özellikler Veri Formu, Flörtte Şiddete Yönelik Tutum


Ölçekleri (Psikolojik ve Fiziksel) kullanılmıştır. Veriler SPSS 22.0 formatında; nonparametric correlations, mann-

whitney Test, Kruskal-Wallis Testleri kullanılarak istatiksel olarak hesaplanmıştır. İstatistiksel anlamlılık için


p<0,05 değeri kabul edilmiştir. Bulgular: Yaş ortalaması istatiksel olarak anlamlı değildir(p<0,05).Çalışmada gelir

durumunun flörtteki fiziksel şiddet ortalama puanının yüksek ve anlamlı olduğu ( p< 0,038) bulunmuştur, Anne

ve babanın çalışmamasının flört ilişkisinde psikolojik şiddet ortalama puanının yüksek ve anlamlı olduğu

(p<0,030; p<0,026) bulunmuştur. Flört şiddetini daha önce duymamış olanların puanının (p<0.050) anlamlı

olduğu, daha önce flört ettiği arkadaşları olmayanların fiziksel şiddet puanı, daha önce ilişkisinde flört şiddetini

duymayanların psikolojik şiddet puanı ve şiddet nedeniyle flört ilişkisi biten kişilerin psikolojik şiddet ortalama

puanının yüksek ve anlamlı olduğu bulunmuştur.( p<0,041,p<0,050; p<0,041) Sonuç ve Öneriler: Araştırma

sonucunda flört şiddeti hakkında öğrencilerin bilgi eksikliği olduğu, buna bağlı olarak flört ilişkisinde psikolojik

ve fiziksel şiddeti normal olarak kabul ettiği bulunmuştur. Bu bağlamda öğrencilere ve gençlere yönelik olarak

şiddet ve baş etme yolları hakkında farkındalık kazandırılması gerektiği veya bu konunun müfredata eklenmesi

gerektiği düşünülmektedir. Flört sırasında kişilerin tutumlarının şiddet içerip içermediği ile ilgili değerlendirmeleri

yapabilmeleri için eğitilmeleri gerektiği düşünülmektedir.

ANAHTAR KELİMELER: Anahtar Kelimeler: Flört şiddeti, Flörtte Şiddete Yönelik Tutum Ölçeği,

hemşirelik, üniversite öğrencileri,