İdiopatik trombositopenik purpuralı bir hastada koroner arter baypas cerrahisi


Dağlı M., Selçuk E., Büyükbayrak F., Adademir T., Aksoy E.

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 13. Kongresi, Antalya, Turkey, 30 October - 02 November 2014, pp.204-205

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.204-205
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: No

Abstract

Giriş ve Amaç: İdiopatik trombositopenik purpura açık kalp cerrahisi yapılan hastalarda oldukça nadir görülen bir ek hastalıktır. Koroner arter hastalığı bulunan olguya başarılı bir şekilde üçdamar koroner arter baypas operasyonu ve hematolojik yönetim yaptık. Yöntem: Elli yedi yaşında erkek hastaya göğüs ağrısı gelişmesi sonrası koroner anjiyografi yapıldı. Koroner baypas operasyonu planlandı. Transtorasik ekokardiyografide ejeksiyon fraksiyonu normal kapak patolojisi yok idi. Ek hastalık olarak diabet mevcuttu. Hastamızın İVİG+Prednol tedavisinden önce trombosit sayısı 50.6x109 idi. Operasyondan 15 gün önce 40 mg/gün prednol ve 2 gün önce verilen 1 gr/kg/gün IVIG ile trombosit sayısı 274x109 oldu. Operasyona başlangıcından post operatif ilk 6 saate kadar toplamda 10 ünite trombosit verildi. Postoperatif gelişen trombosit düşüklüğü için 1. gün 10 ünite trombosit süspansiyonu verildi.

Bulgular: Operasyonda üçdamar baypas yapıldı. Arteryel kross klemp süresi 92 dakika idi. Postoperatif drenaj toplamda 450 cc oldu. Tartışma ve Sonuç: İdiopatik trombositpenik purpuralı hastalarda kombine prednol + İVİG + trombosit replasmanı tedavisi ile başarılı bir şekilde koroner arter by pass cerrahisi yapılabilir