Otoimmün Ve Vasküler Hastalıklarda Erken Dönemde Endometriyum Reseptivitesinin Değerlendirilmesi


Creative Commons License

Hekimoğlu E. R., Atilla P., Uğur Y., Beksaç M. S., Çakar A. N.

XII. ULUSAL HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLJİ KONGRESİ, Ankara, Turkey, 27 - 30 May 2014, vol.4, pp.62

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 4
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.62
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: No

Abstract

AMAÇ: Başarılı bir implantasyonda blastosist ve endometriyum arasında karşılıklı iletişim olması

gerekmektedir. Bu iletişim sırasında endometriyum hücrelerinde otofajide gerçekleşmektedir. Otoimmun ve

MTHFR(MetilentetrahidrofolatRedüktazGenMutasyonu) trombofilili hastalarda halen erken gebelik kayıpları

görülmektedir. Çalışmamızda normal, otoimmun ve MTHFR trombofilili hastalarda erken gebelik kayıplarında

implantasyonda rol alan faktörlerin [Leukemia Ġnhibitory Factor(LIF), Insulin-Like Growth Factor-1(IGF-1)] ve

otofajinin(Beclin-1) nasıl değiştiği araştırıldı.

GEREÇ- YÖNTEM: Çalışmada ilk 10 gebelik haftasındaki abortus materyalleri kullanıldı. Hastalar, iki gruba

ayrıldı:Grup1; kontrol grubu (isteğe bağlı gebelik sonlandırılmaları), Grup2; herediter trombofili hastalarına ait

düşük materyali. LIF,IGF-1 ve Beclin-1 expresyonunu incelemek için gruplara indirekt ABC (avidin-biotinperoksidaz

kompleks) uygulandı. İmmünoreaktivite istatistiksel olarak değerlendirildi.

BULGULAR- SONUÇ: 3 gruptan sadece MTHFR grubu ekstravillöztrofoblastlarında, kontrol ve DM grubuna

oranla daha güçlü LIF immunoreaktivitesi vardı. 3 grup IGF-1 immünoreaktivitesi açısından

değerlendirildiğinde kontrol ve MTHFR grubu yüzey ve bez epitel hücrelerinde immünoreaktivite DM grubuna

göre fazlaydı. Beclin-1 immünoreaktivitesi açısından gruplar birlikte değerlendirildiğinde DM ve MTHFR grubu

yüzey ve bez epitel hücrelerinde immünoreaktivite kontrol grubundan zayıftı. Ekstravillöz trofoblastlardaki

immünoreaktivite DM ve MTHFR grubunda kontrol grubunadan fazlaydı.

TARTIġMA: MTHFR hastalarında görülen erken gebelik kayıpların nedenlerinden biride ekstravillöz

trofoblastlarda LIF ekspresyonunun bozulmasına bağlı ortaya çıkan implantasyon yetersizliği olabilir. IGF-1‟in

DM grubu bez ve yüzey epitel hücrelerinde yapımının azalması bezlerde büyümeyi yeterince uyaramıyor,

embriyo beslenemediği için erken dönemde düşük görülüyor olabilir. Kontrol grubuna göre DM ve MTHFR

grubunda hücrelerden daha az salgılanan IGF-1, bu iki grupta yetersiz kalarak desidualizasyonu yeterince

uyaramayıp erken dönemde düşüğe neden olabilir. DM ve MTHFR grubunda endometriyum yüzey ve bez

epitelinde daha az otofaji görülmesi endometriyum yüzeyinin otofajiye direnç gösterip, implantasyona engel

olduğunu düşündürüyor.