Ekşi Ç. , Okay G. , Akkoyunlu Y. , Aslan T.

10. Türkiye EKMUD Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 29 May 2022, pp.416

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.416

Abstract

Giriş: Septik abortus, spontan düşük veya küretajın pelvik enfeksiyon ile komplike olma durumudur. Septik abortusun herhangi bir evresinde bakteriyemi ve sepsis gelişebilir. Koryon villus biyopsisi sonrası septik abortus ve sepsise sekonder gelişen menenjit olgusu sunulmuştur.

Olgu: Yirmi iki yaşında bilinen kronik hastalığı olmayan 10 haftalık gebe hasta vajinal kanama, karın ağrısı ve ateş şikayeti ile acil servise başvurdu. İlk çocuğu spinal musküler atrofi (SMA) tanılı olan hastanın fetust SMA araştırılması amacıyla bir gün önce koryon villus biyopsisi yapılm öyküsü mevcuttu. Yapılan fizik muayenede batında yaygın hassasiye mevcuttu; defans, rebound yoktu. Laboratuvar sonuçlarında lökosit 16.800/ul, %9 PMNL hakimiyetindeydi, CRP: 205 mg/l, prokalsitonin 23,43 ng/ml saptandı. Kan biyokimyasında özellik yoktu. Ampirik olara klindamisin 3x900 mg ve gentamisin 1x240 mg iv tedavi başlanan hastanın kan kültüründe Gram-olumsuz basil görülmesi ve septik tabloda olması nedeniyle tedavisi meropenem 3x1 gr iv olarak değiştirildi. Kan kültüründen ve eş zamanlı alınan idrar ve vajen sürüntü kültüründen Escherichia coli izole edildi. Yatışının 2. gününde şiddetli baş ağrısı, bulantı ve kusma şikayeti olan hastanın fizik muayenesinde ense sertliği saptanması üzerine çekilen kontrastlı kraniyal MR leptomenenjit ile uyumlu saptandı. Göz dibi muayenesi doğal olan hastaya lomber ponksiyon (LP) yapıldı. Beyin omurilik sıvısı (BOS) bulanıktı, BOS’de 1400 eritrosit/mm3, 180 lökosit/mm3 (%60’ı polimorfonükleer lökosit) görüldü, glukoz: 28 mg/dl, eş zamanlı kan şekeri 86 mg/dl ve protein: 108 mg/dl idi. BOS kültüründe üreme olmadı. Kan, idrar ve vajen kültüründe üreyen Escherichia coli’nin ESBL negatif ve 3. kuşak sefalosporinlere duyarlı saptanması üzerine hastanın tedavisi seftriakson 2x2 gr iv tedavisine de-eskale edildi. Takibinin 3. gününde ateşi düşen; 6. gününde baş ağrısı, bulantı ve kusma şikayetleri azalan hastanın tedavisi 14 güne tamamlandı. Hasta poliklinik kontrolüne gelmek üzere şifa ile taburcu edildi.

Sonuç: Septik abortus gelişmekte olan ülkelerde kadın hayatını tehdit eden ciddi ve nadir olmayan bir sağlık sorunudur. En önemli risk faktörü gebelik

sırasında steril olmayan aletler ile yapılan girişimsel işlemlerdir. Erken tanı ve uygun ampirik tedavinin mortaliteyi ve komplikasyonları azaltmada etkili olduğu gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Menenjit, septik abortus