Investigation of antigenic similarities between HAZV and CCHFV NP's


Doymaz M. Z. (Executive) , Yazıcı M.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2019 - 2020

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: May 2019
  • End Date: December 2020

Project Abstract

Hazara virüs (HAZV) Nairovirus cinsinin Bunyaviridae ailesine mensup olup Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Virüsü (KKKAV) ile yakın akrabadır. Nairovirus’ler üç segmentli negatif tek zincirli RNA genomu ile karakterizedir ve L segment RNA polimerazı, M segment Gn-Gc glikoproteinleri ve S segment de nükleoproteini kodlamaktadır. Bunyavirüslerde nükleoprotein, virüsün internal proteinlerinden olup viral yaşam döngüsünde önemli role sahiptir.  Bu virüs ailesinde ribonükleoprotein kompleksinin bir parçası olduğu bildirilen nükleoprotein, yüksek immun cevap oluşturmakta ve viral nükleoproteine karşı oluşan immun yanıtın şiddeti ve çeşidi, viral infeksiyonun akıbetini belirlemektedir.

Bu projede, 6.2017/27 numaralı BAP projesi kapsamında üretilen ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Nükleoproteini ile arasında antijenik benzerlik tespit edilen Hazara JC280 nükleoproteininin oluşturduğu gecikmiş tip aşırıduyarlılık -Delayed Type Hypersensitivity-DTH- ve lenfoproliferatif cevabın incelenmesi önerilmektedir. Bu amaçla,  Hazara JC280 nükleoproteini Balb/C farelerinde immunizasyon için kullanılacak ve oluşan gecikmiş tip aşırıduyarlılık ve lenfoproliferatif yanıt ortaya konacaktır. Bu çalışma hücresel yanıtın tüm spektrumu ortaya koyma çabasının bir parçasıdır.

Önerilen çalışma, Hazara JC280 nükleoproteinine yönelik detaylı bir analiz çalışmasıdır. Hazara virüs, insanda patojen olmaması ve KKKAV’ye serolojik ve filogenetik yakınlığı sebebiyle çalışmalar için model teşkil etmektedir. Bu sebeple Hazara Virüsün çalışılması Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Virüsüne model olması hasebiyle önem arz etmektedir. Çalışmanın özgünlüğü, Hazara Virüs ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Virüsü arasindaki antijenik benzerliklerin ortaya konması amacıyla Hazara JC280 nükleoproteinine karşı henüz hiç olarak aydınlatılamamış olan hücresel yanıtın unsurlarını çalışmayı amaçlamasında yatmaktadır.