Kubital tünel ve kubital tünel içinde nervus ulnaris'in morfolojik özelliklerinin MRG ile araştırılması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Necmettin Erbakan University, Instıtute Of Health Scıences, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: SENEM ÇELİK YOLCULAR

Supervisor: Mustafa Büyükmumcu

Abstract:

Kubital tünel tabanını capsula articularis ve lig. collaterale ulnaris'in pars posterior ve pars transversa'sı oluşturken kemik yapıyı humerus'un epicondylus medialis'in posteriorunda bulunan sulcus nervi ulnaris oluşturuken yan duvarlarını epicondylus medialis ve olecranon oluşturur. Kubital tünelin tavanını ise epicondylus medialis ile olecranon arasında uzanan kubital tünel retinakulumu (KTR, Osborne ligamenti) ve m. flexor carpi ulnaris'in caput humerale ve caput ulnare'si arasında uzanan fleksor carpi ulnaris aponörozu (FCU) oluşturur. Kubital tünelin içinden ise n. ulnaris, a. recurrens ulnaris posterior ile vv. recurrens ulnaris posterior seyreder. N. ulnaris'in tuzak nöropatisinin en sık görüldüğü yer kubital tüneldir. Kubital tünelin ve n. ulnaris'in kubital tünel içindeki morfolojik yapısı hakkında bilgi sahibi olmak gerek klinikte gerekse cerrahide kullanılacak olan tedavi yöntemlerinin belirlenmesinde katkısı olacaktır. Çalışmamızda Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı ile Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı'na dirsek medialinde ağrısı olan ve kubital tünel sendromu şüphesiyle başvuran 18 yaş üstü 31 hastanın Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı'nda hem hasta kollarının hem de sağlam kollarının ekstensiyonda ve 90˚ lik fleksiyonda olmak üzere iki pozisyonda MR çekimleri yapıldı ve prospektif olarak incelendi. Çalışmamızda sağlam kol max. KTR genişliği ekstensiyonda 1.31 mm iken fleksiyonda max. KTR genişliği 1.03 mm, hasta kol max. KTR genişliği ekstensiyonda 1.2 mm iken fleksiyonda max. KTR genişliği 1.03 mm tespit edilmiştir.Hem sağlam hem de hasta kollarda KTR uzunluğu ve kalınlığı değerlerinde ekstensiyon ve fleksiyon pozisyonları arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Kubital tünelin anteroposterior ve mediolateral çapları belirlenen dört seviyede ölçülmüştür. N. ulnaris'in KTR altındaki pozisyonu belirlendi, n. ulnaris'in iki seviyede anteroposterior ve mediolateral çapları ve n. ulnaris'in tünel içindeki uzunluğu ölçülmüştür. Tüm çap parametrelerinin dirsek pozisyonuna göre değerlerinde değişikliklerin olduğu görülmüştür. Sulcus nervi ulnaris'in üç seviyede taban açısı ve kubital valgus açısı ölçüldü. Sulcus nervi ulnaris'in taban açısının distale doğru genişlediği görüldü. Çalışmada ölçümü yapılan bir çok parametrenin birbiri ile istatistiki açıdan anlamlı ilişki gösterdiği belirlendi. Kubital tünelin ve n. ulnaris'in morfolojik yapısının ekstensiyon ve fleksiyon pozisyonunda değişiklik göstermesi klinik açıdan önemlidir. Bu bölgedeki herhangi patolojinin kubital tünelin yapısını etkileyeceğinden teşhis ve tedavi planlaması yapılırken kubital tünelin ve n. ulnaris'in morfolojik yapısı ve varyasyonları göz önünde bulundurulması gerektiği kanısındayız. MRG ile yapılmış yeterli sayıda yayının olmaması nedeniyle elde ettiğimiz bulgular, farklı çalışma ve ölçüm yöntemleri ile karşılaştırılmıştır. Dolayısıyla MRG ile yapılan n. ulnaris ile ilgili az sayıda yayın varken kubital tünelin morfolojik yapısıyla ilgili olmaması, bu konuyla ilgili araştırmaların ilerleyen dönemlerde radyodiognastik cihazların kapasitesinin artmasıyla nitelik ve nicelik olarak daha güvenilir ve farklı bölgelere ait morfometrik değerlendirmelerin yapılmasının önü açılacaktır. Kubital tünel ile ilgili tanımlamaların ve isimlendirmelerin ayrıntılı olarak belirtilmesinin, karışıklıkları önleyeceği düşünülmektedir.